top of page

Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób,

których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo

przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie

przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych

Osobowych.
 

2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające

ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii

danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.
 

3. Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o postanowienia Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204)

oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

4. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących ochrony danych osobowych zachęcamy

do kontaktu z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Lenke Design

Katarzyna Szczesna, pod adresem e-mail: hej@designmentorship.pl.
 

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

1) Administratorze - rozumie się przez to Lenke Design Katarzyna Szczesna ul. Kolejowa 175, 21-200 Parczew REGON: 061628679 , NIP: 5391511290. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO;

2) Design Mentorship – rozumie się przez to wszelkie usługi oferowane przez Administratora, mające na celu edukację w zakresie organizacji wydarzeń, w szczególności strona internetowa działająca pod adresem designmentorship, konferencja, szkolenie, konsultacje dla organizatorów czy różnego rodzaju materiały

dydaktyczne;

3) Danych Osobowych - rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in.

imię, nazwisko, e-mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do organizacji Akademii

Organizatora, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni

lub pośredni;

4) Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może

korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Portalu;

5) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne

stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu

Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu;

6) Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw

operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych

w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

7) Regulaminie - rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki

organizacji Design Mentorship, a także prawa i obowiązki Administratora oraz

Użytkowników;

8) Portalu – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem:

https://www.designmentorship.pl;

9) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem,

którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu, a w szczególności: komputery klasy

PC, laptopy, tablety, smartphone'y;

10)Użytkowniku - rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i

przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną oraz która uczestniczy w

wydarzeniach organizowanych w ramach Programu Organizatora;

11)Zgodzie – rozumie się przez to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne

wyrażenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub

wyraźnego działania, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.
 

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach

Programu Organizatora, w celach marketingowych oraz w przypadku konieczności

dokonania ewentualnych rozliczeń finansowych. Podstawą prawną przetwarzania

danych będą odpowiednio:

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika – m.in. w przypadku

przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem, a także w innym zakresie

określonym każdorazowo w treści wyrażanej przez Użytkownika zgody;

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy tj. organizacji

szkolenia dla organizatorów, konsultacji dla organizatorów, konferencji dla

organizatorów czy udostępnienia e-booka;

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na Administratorze;

4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy Administratora, w

szczególności takie jak przekazanie informacji o przedpremierowym zamówieniu

książki, marketing bezpośredni usług i produktów oferowanych przez

Administratora, wysyłka newslettera, kontakt na żądanie Użytkownika,

zabezpieczenie materiału dowodowego w celu ochrony przed roszczeniami lub

ustalenie i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

przesyłanie danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych, ocena

jakości usług, badanie rynku, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny

zainteresowania treściami przez nas publikowanymi oraz ulepszaniem

świadczonych usług. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu

bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby korzystać z

oferowanych przez Administratora usług lub uczestniczyć w organizowanych przez

Administratora wydarzeniach. W przypadku braku podania danych osobowych

Użytkownik może nie otrzymać świadczenia wynikającego z usługi świadczonej

drogą elektroniczną lub otrzymać je w ograniczonym zakresie.

3. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji

handlowych. Użytkownik może wyrazić przedmiotową zgodę na stronie internetowej w

miejscach wyraźnie określonych przez Administratora. Użytkownik w każdej chwili

może wycofać zgodę bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe

Użytkownika, które Użytkownik może podać dobrowolnie:

1) nazwisko i imię,

2) adresy e-mail,

3) numer telefonu,

4) adres IP.

5. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia

organizacji konferencji dla organizatorów.

6. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej

określonych celów, tj. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika – do momentu wycofania zgody

przez Użytkownika, a następnie przez okres odpowiedni do zabezpieczenia

ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie

cywilnym;

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do wykonania umowy – do momentu

wykonania umowy oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych

roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na Administratorze – do momentu wypełnienia tego obowiązku oraz przez

okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami

przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;

4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do

czasu istnienia takiego interesu.

7. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do

przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Dane Osobowe mogą

być udostępniane podmiotom prowadzącym księgowość na zlecenie Administratora,

podmiotom prowadzące działalność z zakresu obsługi procesów biznesowych tj. np.

support IT.

8. Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT (w tym gSuite oraz Hubspot) dostarczanych

przez podmioty z USA Administrator może przekazywać Dane Osobowe do Stanów

Zjednoczonych Ameryki w oparciu o Tarczę Prywatności UE-USA lub Standardowe

Klauzule Umowne.

9. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane do celów reklamy, badania rynku

oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na

potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

10.Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, a także profilowania, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.

11. Dane, o których mowa w ust. 9 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie

anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu,

w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz

treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług

świadczonych w jego ramach.

12.Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach

prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub

sądowi.

13. Po zakończeniu stosunku Użytkownika z Administratorem, Administrator nie będzie

Przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:

1) niezbędne do celów reklamy (prawnie uzasadniony interes Administratora), badania

rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych

badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;

2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;

3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;

4) zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.

14.Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:

1) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało

się zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych i aby móc to wykazać;

2) utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich

posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób

nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących

przepisów prawa;

5) zachowuje poufność Danych Osobowych;

6) zapewnia osobom, których dane dotyczą, realizację ich praw wynikających z

przepisów prawa.

15. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale

nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Użytkownika skutki

prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

16. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od

Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z

treścią § 5 niniejszej Polityki.

17. W przypadku dokonania Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portalu

społecznościowym Facebook, Administrator może przetwarzać Dane Osobowe

Użytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu Facebook zgodnie z

ustawieniami prywatności ustalonymi przez poszczególnych Użytkowników, a w

szczególności następujące Dane Osobowe: adresy elektroniczne, numery telefonów,

dane lokalizacyjne, wizerunek, imię i nazwisko, FB Messenger ID, zdjęcie profilowe,

strefa czasowa czy płeć.

§ 4. Newsletter

1. Newsletter jest usługą elektroniczną dostarczania przez Administratora informacji

dotyczących usług oferowanych przez niego. Chcąc korzystać z dostarczanej przez

Administratora usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić Zgodę na jego

otrzymywanie.

2. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga od Użytkownika zapoznania się z Polityką

Prywatności.

3. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.

4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez

kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej

Newsletter przesyłanej do Użytkownika albo poprzez zgłoszenie takiego żądania do

Administratora.

§ 5. Pliki Cookies

1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.

2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:

1) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lub wyłączenia

Oprogramowania;

2) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w

parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących

rodzajów Plików Cookies:

1) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,

2) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze

stron internetowych Portalu;

3) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar

czcionki, wyglądu strony internetowej;

4) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej

korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na

Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;

2) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez

Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;

3) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu przez konto na portalu

społecznościowym Facebook), dzięki której Użytkownik nie

musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, a Produkty raz

dodane do koszyka zostają zapamiętane.

5. Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń

Użytkowników korzystających z tej strony.

§ 6. Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo

do ich poprawiania w każdym czasie.

2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Portalu i

udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie

pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do

żądania ich usunięcia.

3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie,

której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie

poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail

przesłanej na adres: info@evenea.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z

prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia,

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz żądania usunięcia swoich

Danych Osobowych.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych

Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie

wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,

praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń.

6. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien

przesłać żądanie na adres e-mail Administratora.

7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzać jego Danych

Osobowych zgodnie z prawem.

8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do

swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie

możliwe, ale może ono następować z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które

wymagają Plików Cookies.

9. Użytkownik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących

Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,

aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu

Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików

Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji

w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony

internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego

nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz

regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez

wiadomość wysłaną na adres e–mail: hej@designmentorship.pl

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

4. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.

5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2021 r.

bottom of page