Regulamin Programu

REGULAMIN PROGRAMU DESIGN MENTORSHIP

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Design Mentorship.

 2. Program Design Mentorship jest inicjatywą Lenke Design. Ma on za zadanie wspieranie rozwoju oraz pokazanie szerszej perspektywy projektowania, niż szablonowych wzorców. Uczestnicy otrzymają wsparcie ogólnopolskich Mentorów, którzy są ekspertami w branży projektowej.

 3. Organizatorem Programu jest Katarzyna Szczesna

 4. Program będzie realizowany od 7 kwietnia do 7 lipca 2022r. 

Program będzie realizowany w formie online.

 1. Udział w Projekcie jest płatne.

 2. Docelowo, w Programie może uczestniczyć 20 Mentorów i 40 Uczestników.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Podstawą uczestnictwa w Programie jest wzięcie udziału w dwuetapowym naborze w wyznaczonych przez Organizatora, w tym przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: www.designmentorship.pl

 2. W formularzu należy wskazać jednego, głównego Mentora i dodatkowo należy wskazać dwóch innych Mentorów, z którymi kandydat chciałby współpracować.

 3. Kandydaci wybierając Mentora uzasadniają swój wybór.

 4. Formularze zgłoszeniowe trafiają do Organizatora, gdzie dokonana zostanie ocena merytoryczna zgłoszeń.

 5. Podczas oceny merytorycznej będą brane pod uwagę:

- uzasadnienie udziału w Programie,

- opis oczekiwanych rezultatów udziału w Programie,

- opis wykorzystania w przyszłości nabytej wiedzy w Programie.

 1. Rekrutacja trwa od 7 marca do 20 marca 2022r. I etap rekrutacji trwa do 27 marca, II etap do 3 kwietnia 2022r..

 2. Rekrutacja do I etapu odbywa się na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym. Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne (II etap rekrutacji).

 3. Przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych kandydaci mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.designmentorship.pl.

 5. Planowane jest utworzenie dwóch poziomów: BEGIN - UX General dla początkujących oraz GROW - more than UX, dla osób zaawansowanych.

 6. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej, aby w przypadku rezygnacji wszystkie miejsca zostały wykorzystane.

 7. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane w formie elektronicznej.

 8. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane w Projekcie również zostaną poinformowane w formie elektronicznej.

 9. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie będą odrzucone.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane formularze, które nie zostaną dostarczone z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail.

 11. Organizator nie udostępnia informacji dotyczących przebiegu rekrutacji.

 12. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.

 

HARMONOGRAM PROGRAMU

 1. 7 marca 2022r. – otworzenie rekrutacji.

 2. 27 marca 2021r. – informacje o przyjęciu do II etapu.

 3. Od 28 marca 2021r. – II etap rekrutacji – spotkanie z Mentorem.

 4. Do 7 kwietnia 2022r. – oficjalne informacje o zakwalifikowaniu się do Programu.

 5. 7 kwietnia 2022r. – rozpoczęcie Programu Design Mentorship.

 6.  Kwiecień 2022 – czerwiec 2022r. – realizacja Programu.


 

REALIZACJA PROGRAMU

 1. Organizator wraz z Mentorami dokonują doboru par Mentor – podopieczny starając się o jak najlepsze dopasowanie potrzeb i oczekiwań Uczestnika. 

 2. Program będzie realizowany online.

 3. Program realizowany jest na przestrzeni trzech miesięcy.

 4. Ustalenie realizacji celów podczas pierwszego spotkania.

 5. Czas pojedynczej sesji: co najmniej 60 min.

 6. Liczba spotkań: minimum 5 jeden na jeden i 10 spotkań Mentora z całym zespołem do 7 lipca 2022r.

 

UCZESTNIK

 1. Uczestnikiem może być każdy, kto jest zainteresowany praktycznym przebranżowieniem się do branży projektowej i zdobyciu umiejętności przyszłości poprzez mentoring.

 2. Uczestnikiem również może być osoba, która pracuje już w zawodzie i chce poszerzyć swoją wiedzę. 

 3. Każdy Uczestnik ma prawo do:

- webinarów z psychoterapeutą, ekspertem od neuromarketingu, HR, ekonomii behawioralnej,

- 5 spotkań indywidualnych z Mentorem,

- 10 spotkań z Mentorem i zespołem,

- warsztatu z Certyfikowanym Trenerem Gallupa,

- uzyskania zaświadczenia o udziale w Programie.

 1. Uczestnik jest zobowiązany do:

- bieżącego realizowania celów, które zostały zaplanowane wraz z Mentorem na pierwszym spotkaniu,

- uczestniczenia w każdym spotkaniu mentorskim,

- wypełnienia ankiety po zakończeniu Programu.

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie niezależnie od przyczyny (stan zdrowia lub innego typu zdarzenie losowe), uczestnik zobowiązany jest do złożenia u Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem jego przyczyny. Po odbyciu 2 sesji z Mentorem koszt programu nie podlega zwrotowi.

 2. W przypadku przerwania udziału w Projekcie z winy Uczestnika, zostaje on skreślony z list uczestników. Koszt programu nie podlega zwrotowi.

 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest poinformować Organizatora Programu o każdej zmianie danych kontaktowych.

 

MENTOR

 1. Organizator wybiera Mentorów spośród polskich autorytetów obszaru projektowania.

 2. Liczbę Mentorów określa Organizator.

 3. Lista Mentorów jest dostępna na stronie internetowej: www.designmentorship.pl.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy Mentorów na każdym etapie Programu, w tym do wyłączenia Mentorów, którzy zrezygnowali z udziału w Programie.

 5. Mentorzy zostaną zobowiązani do zachowania poufności względem informacji, które zostaną im przekazane przez Organizatora oraz podopiecznych podczas spotkań mentoringowych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Lenke Design, ul Kolejowa 175, 21-200 Parczew, NIP 5391511290.

 2. Organizator spełnia obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej przy formularzach zgłoszeniowych do Programu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej: www.designmentorship.pl oraz pod adresem mailowym: hej@designmentorship.pl.

 2. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu.

 4. Organizator jest uprawniony do przerwania lub odwołania Programu w każdym momencie, bez podania przyczyny. Aplikantom, uczestnikom, członkom Zespołów oraz Mentorom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora w związku z przerwaniem lub odwołaniem Programu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator, chyba że zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2021r..