top of page

Regulamin Programu

REGULAMIN PROGRAMU DESIGN MENTORSHIP
 

 

ZASADY OGÓLNE
 

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w mentoringu Design Mentorship.

 2. Design Mentorship jest inicjatywą DM DOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gałówku 33 (55-330) Numer KRS: 0000995121REGON: 523302584, NIP: 9131633963, kapitał zakładowy 5 000 złotych, reprezentowaną przez Katarzynę Szczesną - Prezesa Zarządu. Ma on za zadanie wspieranie rozwoju oraz pokazanie szerszej perspektywy projektowania, niż szablonowych wzorców. Uczestnicy otrzymają wsparcie ogólnopolskich Mentorów, którzy są ekspertami w branży projektowej.

 3. Mentoring jest realizowany przez cały rok 2023. 

 4. Program będzie realizowany w formie online.

 5. Udział jest płatny według cennika zamieszczonego na stronie https://www.designmentorship.pl/mentoring-on-demand

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
 

 1. Podstawą uczestnictwa w mentoringu jest wzięcie udziału w kilkuetapowym naborze w wyznaczonych przez Organizatora, w tym przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: www.designmentorship.pl

 2. Kandydaci opłaca koszt administracyjny wysokości 199zł.

 3. Kandydat zostanie zaproszony na spotkanie w ciągu 2 dni roboczych. Na spotkaniu zostaną omówione potrzeby kandydata w celu doboru odpowiednich Mentorów.

 4. Organizator ze starannością dobiera Ekspertów, którzy mogą w procesie zdobywania nowych kompetencji.

 5. Zaproponowani Mentorzy skontaktują się z uczestnikiem w celu spotkania i poznania się. 

 6. Decyzję o współpracy podejmuje zarówno Mentor jak i uczestnik.

 7. Po zatwierdzeniu współpracy uczestnik otrzymuje:
  - umowę do podpisania za pośrednictwem Autenti,
  - fakturę do opłacenia.

 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.designmentorship.pl/regulamin.

 9. Planowane jest utworzenie 3 poziomów mentoringu: basic, grow i leadership.

 10. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej, aby w przypadku rezygnacji lub kiedy wszystkie miejsca zostały wykorzystane.

 11. Osoby zakwalifikowane do udziału w mentoringu zostaną poinformowane w formie elektronicznej lub telefonicznie.

 12. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane również zostaną poinformowane w formie elektronicznej.

 13. Formularze niekompletne, nieprawidłowo wypełnione będą odrzucone.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane formularze, które nie zostaną dostarczone z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail.

 15. Organizator nie udostępnia informacji dotyczących przebiegu naboru.HARMONOGRAM PROGRAMU

 1. Godziny spotkań są ustalane przez Mentora i Mentee.

 2. Przy realizacji 10h, mentoring powinien zakończyć się w ciągu 2 miesięcy.

 3. Przy realizacji 15h, mentoring powinien zakończyć się w ciągu 3 miesięcy.

 4. Przy realizacji 20h, mentoring powinien zakończyć się w ciągu 4 miesięcy.

 

CENA PAKIETU

 1. Uwidoczniona na Stronie cena Pakietu podana jest w złotych polskich i zawiera wszelkie należne cła i podatki. 

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych promocji lub kodów rabatowych uprawniających Klienta do skorzystania ze zniżki na zakup wybranego Pakietu usługi Mentoringu.

 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

 4. Akceptowalne sposoby płatności na Stronie:
  - płatność kartą za pośrednictwem systemu płatności Stripe

 

UCZESTNIK

 

 1. Uczestnikiem może być każdy, kto jest zainteresowany praktycznym przebranżowieniem się do branży projektowej i zdobyciu umiejętności przyszłości poprzez mentoring.

 2. Uczestnikiem również może być osoba, która pracuje już w zawodzie i chce poszerzyć swoją wiedzę. 

 3. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  - uczestniczenia w spotkaniach eksperckich,
  - uczestniczenia w spotkaniach networkingowych,
  - bycia członkiem społeczności Design Mentorship na Slacku,
  - uzyskania zaświadczenia o udziale w Programie.

 4. Uczestnik jest zobowiązany do:
  - bieżącego realizowania celów, które zostały zaplanowane wraz z Mentorem na pierwszym spotkaniu,
  - uczestniczenia w każdym spotkaniu mentorskim,
  - wypełnienia ankiety po zakończeniu Programu.

 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie niezależnie od przyczyny (stan zdrowia lub innego typu zdarzenie losowe), uczestnik zobowiązany jest do złożenia u Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem jego przyczyny.

 6. W przypadku przerwania udziału w Projekcie z winy Uczestnika, zostaje on skreślony z list uczestników.

 7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest poinformować Organizatora Programu o każdej zmianie danych kontaktowych.

 8. Uczestnik jest obciążony opłatą zrealizowanych godzin podczas mentoringu z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

MENTOR

 1. Organizator wybiera Mentorów spośród polskich autorytetów obszaru projektowania.

 2. Liczbę Mentorów określa Organizator.

 3. Lista Mentorów jest dostępna na stronie internetowej: www.designmentorship.pl.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy Mentorów na każdym etapie, w tym do wyłączenia Mentorów, którzy zrezygnowali z udziału w Programie.

 5. Mentorzy zostaną zobowiązani do zachowania poufności względem informacji, które zostaną im przekazane przez Organizatora oraz podopiecznych podczas spotkań mentoringowych.

1. Obowiązki Mentee:
1) regularne i aktywne uczestnictwo we wszystkich działaniach wskazanych w § 4;

2) przestrzeganie zasad i zobowiązań ustalonych z Mentorem na początku Programu;

3) zachowania w tajemnicy informacji udostępnianych w czasie odbywania Programu;

4) informowanie Koordynatorki Programu, o wszelkich zmianach związanych z udziałem w Programie;

5) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w trakcie i po zakończeniu Programu;

6) aktywna współpraca z Organizatorem, Mentorem i innymi osobami, biorącymi udział w Programie;

7) prezentacja efektów pracy z mentorem w formie 10-minutowej prezentacji w trakcie spotkania podsumowującego mentoring.

2. Obowiązki Mentora:

1) regularne i aktywne uczestnictwo we wszystkich działaniach wskazanych w § 4;

2) inicjacja pierwszego spotkania z Mentee i koordynacja przebiegu całego procesu;

3) monitorowanie treści spotkań w oparciu o uzgodnione z Organizatorem cele;

4) utrzymanie stałego kontaktu z Organizatorem i informowanie o wszelkich zmianach związanych z udziałem w Programie;

5) aktywna współpraca z Organizatorem i Mentee;

6) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu Programu.

4.Baza Talentów

1.Osoba przystępująca do Bazy Talentów ma możliwość zwiększenia swoich szans w dostaniu pracy lub przystąpienia do projektu.

2.Design Mentorship nie gwarantuje otrzymania pracy.

3.Każda z osób w Bazie ma obowiązek przesłania CV i portfolio do 30 dni od przystąpienia do Bazy.

4.Każda z osób w Bazie ma możliwość 1 godzinnej konsultacji z wybranego obszaru: CV, portfolio, rozmowa rekrutacyjna.

5 Przystąpienie do Bazy Talentów jest płatne.

6.Cena za rok wynosi 1500zł netto plus VAT.

7.Cena subskrypcji miesięcznej to 190zł netto plus VAT.

8.Uczestnik płatności miesięcznej ma możliwość rezygnacji z miesięcznym wyprzedzeniem.

9.Uczestnik subskrbycji rocznej nie ma możliwości rezygnacji.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest DM DOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gałówku 33 (55-330) Numer KRS: 0000995121REGON: 523302584, NIP: 9131633963, kapitał zakładowy 5 000 złotych, reprezentowaną przez Katarzynę Szczesną - Prezesa Zarządu.

 2. Organizator spełnia obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej przy formularzach zgłoszeniowych do Programu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Programie  znajdują się na stronie internetowej: www.designmentorship.pl oraz pod adresem mailowym: hej@designmentorship.pl.

 2. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu.

 4. Organizator ma prawo do przerwania lub odwołania Programu w każdym momencie, bez podania przyczyny. Aplikantom, uczestnikom, członkom Zespołów oraz Mentorom przysługują roszczenia  proporcjonalne do zrealizowanej pracy i czasu trwania Programu. Jeśli program zostanie odwołany przed jego rozpoczęciem wyżej wymienionym osobom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator, chyba że zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2023 r.

bottom of page